Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

 

Samorządowe Przedszkole w Wijewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wijewo.przedszkolna.net

 

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 25.04.2016r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: aktualizowana na bieżąco.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów umieszczonych w  formie skanów, zostało wytworzone i opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych,
 • niektóre dokumenty, pochodzą z różnych źródeł, co uniemożliwia wpływ na ich docelową treść i kształt,
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

Zmiana rozmiaru strony - graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 • Firefox, Chrome, Internet Explorer, EDGE:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 • Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-] aby pomniejszyć widok

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole w Wijewie, ul Powstańców Wielkopolskich 19, 64-150 Wijewo.

 • Do budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia. Wejścia główne jest na poziomie chodnika, po wejściu do budynku są schody. Wejście boczne posiadają schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich .
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały hol na parterze, sale do zajęć oraz szatnie. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Wolniczak, e-mail przedszkole.wijewo@op.pl  kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 65 549 40 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Samorządowe Przedszkole w Wijewie

ul. Powstańców Wielkopolskich 19,

64-150 Wijewo

tel./fax.: 65 549 40 17

e-mail: przedszkole.wijewo@op.pl  www: www.wijewo.przedszkolna.net

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny